Banning Projects professionaliseert projectleiders en -medewerkers in projectmanagement en verzorgt IPMA based trainingen en opleidingen projectmanagement op maat. Meestal vanuit een zogenaamde action-learning benadering ter ondersteuning van een lopend of startend project met  projectcoaching on-the-job.

We kennen de diverse projectmanagement methoden en weten de krenten uit de pap te pakken. Hierbij zoeken wij telkens de interactie met u en collega’s en maken een vertaalslag naar uw praktijk! Wat werkt wel en wat werkt niet? U bent na afloop zelf in staat om uw project en organisatie naar een hoger niveau te tillen.

Banning Projects heeft ruime ervaring met professionaliserings- en ontwikkelingsvragen rondom verander-, proces- en/of projectmanagementvraagstukken in diverse contexten.  Naast maatwerk in bedrijven, hebben we de afgelopen jaren regelmatig getraind en gedoceerd in post HBO-Projectmanagementopleidingen en deelnemers voorbereid op de IPMA examens. Hieronder leest u een voorbeeld van een professionaliseringstraject.

Voorbeeld van een Projectmanagement Development Traject

Inleiding

Integraal managen betekent voortdurend balanceren tussen beheersing en flexibiliteit. Vasthouden en loslaten waarnodig. De projectmanager houdt overzicht, is communicatief sterk, klantgericht en commercieel. Bovendien neemt de projectleider ook vaak een coachende en adviserende rol in. Maar hoe creëert u een werkzame projectstructuur en een productieve samenwerking tussen de verschillende vakdisciplines? Hoe houdt u grip op uw project en blijft u op inhoud en proces resultaatgericht sturen naar tevredenheid van opdrachtgever en betrokkenen?

Het managen van een project begint echter altijd bij uzelf. Van u wordt verwacht dat u in staat bent een project(fase) met alle stakeholders te managen binnen de randvoorwaarden van uw opdrachtgever. Het gaat om u als persoon, uw leiderschap en uw vermogen tot het bouwen van goede relaties met alle belanghebbenden bij het project. Invloed op uw omgeving krijgen, vraagt om persoonlijk leiderschap, goede sociaal-communicatieve, management- en samenwerkingsvaardigheden. U bent immers het visitekaartje van uw bureau.

Ieder project is uniek en heeft zijn eigen uitdagingen. Een succesvol project is altijd een project waarvan het resultaat binnen de randvoorwaarden wordt opgeleverd en waarbij alle betrokken tevreden zijn over het proces naar dit resultaat toe.

Wat leert u?

U reflecteert in onze trainingen op uw eigen projectpraktijk en hoe deze te verbeteren. Op systematische en methodische wijze leert u een (unieke) opgave te vertalen naar een integrale aanpak voor het door u te managen project.

Na afloop weet u hoe u een project effectiever kunt opzetten, inrichten en beheersen, hierbij rekening houdende met uw omgeving/context, gedragsmatige en technische aspecten. U heeft daartoe een eigen projectplan (eindopdracht) opgesteld, getoetst bij de docenten en in hoofdlijnen gepresenteerd aan de collega-deelnemers.

Onderwerpen

Overview en kaderstelling Projectmanagement 

 • Inventarisatie van de dilemma’s en spanningsvelden in de projectmanagementpraktijk
 • Essenties, kenmerken en principes van projectmanagement
 • Verschil tussen programma-, proces- en projectmanagement en andere werkvormen
 • Verschillende type en soorten projecten in diverse branches
 • Projectsucces versus projectmanagementsucces
 • Is de opgave wel als een project aan te pakken?
 • Van ideeontwikkeling tot realisatie

Opzetten en inrichten van een project

 • De start van een project
 • Systematisch definiëren en inrichten van een integraal te managen project
 • Rol en plaats van een projectplan en andere beslisdocumenten
 • De projectdefinitie en projectstrategie nader bekeken
 • Managen op de inhoud en managen op het proces
  • Projectscope en MoSCoW
  • De projectfasering  mbv work- en/of productbreak-down structure
  • Beheersingsaspecten – Project proces en controlling:
   organisatie, geld, tijd, kwaliteit, informatie/documentatie, risicomanagement en communicatie met de omgeving, juridische aspecten
  • Omgevings- en krachtenveldanalyse, stakeholders management
 • Besluitvorming en beslisdocumenten: waarover en hoe te beslissen
 • Opstellen van een integraal projectplan voor je eigen project (eindopdracht)
 • Verschillende projectmanagementfilosofieën en methoden, zoals Projectmatig Creëren, Prince2 of Agile/Scrum: een wegwijzer

Beheersingsaspecten in de praktijk 

 • Positionering in het proces
 • Sturen op tijd, geld en kwaliteit (Duivelsdriehoek)
 • Het beoordelen en maken van de projectplanning
 • Van projectraming naar budgettering: stellen en bewaken (w.o. EVA) van het budget
 • Projectmanagement en bijvoorbeeld de kwaliteit van het ontwerp en de uitvoering

Beheersen en sturen van een project in de praktijk | verdieping 

 • Bepalen van de eigen inzet
 • Een voorbeeld van een planningspakket
 • Contractbeheer, juridische aspecten en bewaken van projectresultaten
 • Toepassen van een Plan van Aanpak/PID/go/no go per fase
 • Omgaan met wijzigingen en meerwerk
 • Veranderende inzet; kansen of bedreiging
 • De projectorganisatie en organisatiecultuur verdiept
 • Type projectvergaderingen: leiden en notuleren
 • Samenwerkingsconstructies nader bekeken

Projectleiderschap, teamwerk, communicatie en leren van elkaar tijdens en na-afloop

 • Competenties en effectieve eigenschappen van de projectleider
  • Commitment, verantwoordelijkheid, eigenaarschap en verbinding
  • Van ambitie, inspiratie en creativiteit naar resultaat
  • Rol in het bespreken van ‘learning-issues’
 • Zelfsturing en eigenaarschap: leiding geven aan projectteams, rekening houdende met:
  • Groeps- en teamdynamieken
  • Teamontwikkeling en wat te doen per fase als projectleider
  • Jouw teamrol en plek in het team, inclusief een projectopstelling
  • Beïnvloedingstrategieën: denk- en interactiestijlen/patronen toegepast, w.o.:
   • Communicatiestijlen
   • Situationele leiderschapsstijl(en)
   • Assertiviteit, aanspreken en coachen op gedrag en resultaat w.o. feedback geven en ontvangen
   • Omgaan met weerstand: oefenen lastige gesprekken
   • Conflicthantering en onderhandelen

De opdrachtgever en praktijkcasuïstiek: (inter-)collegiale en integrale toetsing 

 • Inzoomen op de rol en omgaan met je opdrachtgever
 • Presentatie integrale projectplannen
 • Plenaire bespreking praktijkcases en opdrachten
 • Dilemma’s voor de projectleider: project-leiden of lijden?
 • Relatie intern/extern opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap
 • Opstart intervisiegroepen onder begeleiding, als vervolg

Competenties

Onder andere: Resultaatgerichtheid, organisatievermogen en -sensitiviteit, samenwerken, klantgerichtheid, persoonlijke leiderschap, omgaan met stress en communicatie.

Voor wie?

De professionaliseringsprogramma’s worden op maat verzorgd en zijn bedoeld voor professionals die zich verder willen professionaliseren in het projectmanagement. De programma’s zijn IPMA based en bereiden voor op de IPMA certificeringen.

ipma logo

Praktijkvragen van deelnemers aan onze programma’s

 • Hoe kies je gegeven de opgave en context samen met betrokkenen een geschikte veranderaanpak (strategie) en interventies voor het realiseren van duurzame resultaten
 • Hoe hou je oog voor de diverse belangen en dynamieken die tussen betrokkenen spelen?
 • Hoe deze unieke eenmalige veranderopgave te leiden en te managen? Wat is een geschikte veranderbenadering bij deze situatie, belanghebbenden en uitdaging?
 • Heb ik iets gemist? Luister ik wel goed naar mijn klanten en collega’s? Begrijp ik hun wel goed en heb ik inzicht in de verwachtingen?
 • Ik wil wel eens mijn project inbrengen in een organistieopstelling. Wil jij dat begeleiden?
 • ‘Hoe krijg ik draagvlak voor de gewenste verandering? Is projectmanagement dan wel de geschikte aanpak?’
 • ‘Hoe zet ik een business case op en hoe richt ik een projectorganisatie in?’
 • ‘Hoe blijven we binnen de tijds- en financiële kaders?’
 • Hoe zorgen we ervoor dat we blijven afstemmen en verantwoordelijkheid nemen voor het gehele projectproces, zonder zaken over de ‘schuttingen’ heen te gooien?
 • Hoe acteer ik zelf in de rol van projectmanager? Hoe krijg ik mijn ‘dingen’ gedaan? Wanneer de teugels laten vieren en wanneer de teugels aantrekken?’
 • Het loopt stroef in mijn team. Hoe creëer ik meer teamspirit?
 • Waar begin je als je binnen je organisatie meer zelfsturing en projectmatig wil invoeren?Wie kan ons helpen bij de programmering en organiseren van leer-werktrajecten en trainingsprogramma’s?
 • Hoe hou je de opdrachtgever goed aangelijnd?
 • Hoe pak ik overtuigender mijn rol en overtuig ik mijn opdrachtgever? Hoe ga ik om met alle verwachtingen vanuit mijn omgeving?

Bel voor uw projectmanagementopleiding op maat voor uw team of organisatie: 06 24436370.

Projectmanagement (IPMA based)
Leertrajecten en trainingen?

Integrale leertrajecten en trainingen op maat gemaakt voor uw type projecten:

 • Leertraject CCP: Consulting, Change en Projectmanagement Skills. Focus op Klantgericht Projectmanagement
 • Verdiepingstrainingen projectmanagement op specifieke thema’s
 • Projectmanagement voor Architecten (PM) i.s.m. de BNA
 • Intervisietraject (Persoonlijk) Leiderschap in Projecten (LiP) i.s.m. de BNA
  Focus op jouw persoon: houding en sociaal-communicatief gedrag in Projecten.
 • Projectmanagmenttraining en modulen op maat toegesneden op de leerbehoeften o.a. ter voorbereiding op het behalen van de Internationaal erkende IPMA D en C-certificaten conform NBC-3. Klik op: Voorbeeld.
Project- en verandermanagement
Project- en verandermanagement

Quick scan ‘Project Management Maturity’ (PMM)

Banning Projects ondersteunt organisaties in het doen van projecten op weg naar ‘Project Management Maturity’. Een hoge projectvolwassenheid in uw organisatie levert betere prestaties, directe kostenreductie en dus winstverhoging op.

Met de Project Management en Cultuur Scan brengen wij de leemten voor uw organisatie en projecten snel in kaart (0-meting). Na verwerking van de onderzoeksresultaten prioriteren we samen met betrokkenen de verbeteracties en leggen dit vast in een verbeterprogramma en een projectmanagement developmenttraject. Een snelle resultaatgerichte manier om verbeteringen door te voeren op weg naar meer succes. Na afloop van een developmenttraject meten we opnieuw, de na-meting.

Voorbeeld van een Projectmanagement and Culture Maturityscan

Hiernaast ziet u een PMCM scan van een middelgrote onderneming. Het is een ingevulde case door klanten, leveranciers, projectteams, -lijn- en projectmanagers en overige belanghebbenden in het krachtenveld.

learning curve

Ondersteunende (gedigitaliseerde) meetinstrumenten

Om de ‘Maturity’ van uw organisatie te meten, gebruiken wij:

1. Project Management Quick Scan (audit uw eigen organisatie op projectmanagement-maturity: hoe beoordelen alle relevante actoren uw organisatie in het doen van projecten)

2. Organisatie Cultuur Scan 
3. Leiderschaps- en gedragsstijlen Scan 
4. Waarden en drives Scan 

Vragenlijsten houding en gedrag 

Banning Projects maakt gebruik van ondersteunende vragenlijsten van Human Synergistics, en Q4profiles®/DISCprofielen om u inzicht te geven in uw voorkeur-, interactie-, werk-, denk-, leer- en communicatiestijlen. Het maakt voorkeursgedrag en onderliggende behoeften van mensen en teams inzichtelijk en bespreekbaar. Het geeft aan hoe u de sterke kanten van een persoon en team het beste kunt aanspreken en beter naar voren kunt halen. Het helpt ook om inzicht te krijgen in de cultuur van de organisatie en waar veranderingen noodzakelijk zijn om te presteren.