Alleen sturen op inhoud en resultaat levert vaak niet het gewenste succes op. Voor succes is meer nodig…
Hoe bereik je de gewenste veranderingen of oplossingen op een effectieve en plezierige wijze naar tevredenheid van opdrachtgever en alle belanghebbenden?

De ‘beste’ (project-)veranderbenadering?

Banning Projects gelooft niet in de beste veranderbenadering. Het is telkens opnieuw zien en uitvinden welke werkmethode het beste past bij de situatie, de mens en zijn of haar ambities, inspiraties en belangen.

Projectmanagement is zeker een bewezen, beproefde resultaatgerichte veranderbenadering, maar heeft ook nadelen en is zeker niet in elke situatie toepasbaar, zeker niet in onvoorspelbare omgevingen. Niet alles is maakbaar en afdwingbaar. In ieder geval vinden wij het belangrijk om te verbinden en co te creëren: het doel en/of resultaatgericht verbinden en benutten van elkaars inzichten en ervaringen. Dat kan op een organische, iteratieve, ontwikkel-, proces- of projectmatige wijze.

Projectmanagement: verschillende ziens- en werkwijzen

Projectmanagement is de laatste decennia erkend als een volwaardig vak en een echte beroepsgroep geworden. Er zijn verschillende projectbenaderingen in omloop, zoals:, Projectmatig Werken, Projectmatig Creëren, Prince2 en recent de omarming van de Agile-filosofie en de toepassing van Scrum. Onafhankelijk van een gekozen projectmethodiek zijn de essenties: focus op doel en resultaat, communiceren en teamwork, product- en werkfasering, procesbeheersing en besluitvormig.

Het succes van projecten hangt vaak samen met het commitment van de mensen aan het gewenst resultaat en de kwaliteit van de communicatie.

Projecten realiseren in een relatief voorspelbare stabiele omgeving, dat lukt vaak wel. Maar wat te doen als de omgeving of de gewenste resultaten minder voorspelbaar en duidelijk zijn? Is een op ontwikkelingsgerichte, incrementele, iteratieve, procesmatige en flexibele wijze van werken niet veel effectiever dan de traditionele blauwdruk/’waterval’ denken?

Projectsucces behalen

Dat is niet alleen afhankelijk van het kennen en toepassen van de methoden en technieken. Een project is mensenwerk en vraagt stuurmanskunst. Telkens gaat het om de juiste balans te vinden tussen sturen en loslaten, flexibiliteit en controle.

Succes in projecten blijkt namelijk voor 80% af te hangen van ‘zachte’ en persoonsafhankelijke factoren. Omgaan met verschillen in mensen, betekenissen, belangen, bedoelingen en bijdragen (politiek). Denk hierbij aan omgevingsbewustzijn, openheid, assertiviteit, procesinzicht, kwaliteit van het communiceren, leiderschap, draagvlak creëren, commitment en daadwerkelijk verantwoordelijkheid nemen. Onafhankelijk van uw rol begint het managen van een project bij uzelf. “Ken u zelf”.

De juiste balans vinden tussen sturen en loslaten, flexibiliteit en controle…

Samen kijken we naar de balans tussen de mate van externe versus interne gerichtheid, de mate aan flexibiliteit versus beheersing. Maar ook de oriëntatie op de tijdsas: het heden, het verleden en de toekomst, de onderstromen, de bovenstromen en hoe zit het met de menselijke maat? Een afrekencultuur gebaseerd op angst, controle en wantrouwen of een cultuur en leiderschap gebaseerd op ‘empowerment’: vertrouwen, geloof in de ontwikkelbaarheid, veranderkracht en autonomie van mensen en hun uitgesproken commitments naar zichzelf toe en anderen (zelfsturing en teamwork)?

Invoering van projectmatig denken en werken stimuleert een resultaat- en klantgerichte cultuur in een organisatie

Dikwijls zijn mensen en organisaties echter niet goed genoeg uitgerust om projecten beheerst te kunnen uitvoeren. Het ontbreekt dan aan een structurele inbedding van projecten in het strategisch beleid, competenties, tools en/of een gedeelde visie en waarden op projectmanagement door management en medewerkers. Het creëren van gemeenschappelijke taal, denk- en werkkaders en het maken van heldere proces-afspraken over de toepassingen zijn randvoorwaarden om onnodig ‘falen’ van projecten te voorkomen.

Banning Projects helpt u bij de professionalisering en het implementeren, verankeren van het projectmanagement-gedachtengoed; het begeleiden van projectteams van idee naar resultaat en de organisatorische aspecten rondom de inbedding van projecten in een organisatie. Dit doen we via training en persoonlijke en teamcoaching on the project. We helpen mee uw projectplannen aan te scherpen en kunnen fungeren als uw ‘horse whisper’.

Professionalisering

Banning Projects heeft ruime ervaring met professionaliserings- en ontwikkelingsvragen rondom verander-, proces- en/of projectmanagementvraagstukken in diverse contexten. Wij begeleiden en trainen teams en mensen in projectmatig denken en werken: op weg naar de gewenste doelen en resultaten. Uw praktijkvragen staan hierin centraal.

Naast maatwerk voor profit-organisaties, hebben we ook regelmatig getraind en gedoceerd in post HBO-Projectmanagementopleidingen.

duinen sand banning projects

Wilt u weten hoe effectief u bent in het doen van projecten?

De speciaal voor onze klanten ontwikkelde PM Maturity scan, laat u op snelle wijze zien hoe de percepties zijn over de effectiviteit en tevredenheid van uw opdrachtgever in het managen van projecten. Daarna begint het gesprek met elkaar om de gezamenlijke of individuele verbeteracties te bedenken en te implementeren.

learning curve

Elementen van het Lean-denken (verspilling tegengaan en toegevoegde waarde leveren, managementcylcus van Deming) vind je zeker terug in de projectmanagment-procesbeheersingaanpak. Projectmanagement gaat echter veel meer over eenmalige, unieke, nieuwe opgaven. Daar waar Lean een manier van denken is dat meer ingaat op procesoptimalisaties en vernieuwingen in ‘staande’ organisaties en/of in een min of meer routinematig (productie-)proces.