Consulting skills for professionals

Je gelijk hebben…als professional met een grondige inhoudelijke kennis en passie voor je vak, weet jij exact waar je het over hebt. Maar je gelijk ook daadwerkelijk krijgen… daarvoor moet je uit andere bronnen kunnen putten. Immers, adviseren met impact is een vak apart. Dan komt het aan op je overtuigingskracht, de geloofwaardige uitstraling, uitstekende gespreksvaardigheden. En niet te vergeten een juist gevoel voor mensen in hun verschillende contexten en jezelf zijn!

Hoe zorg jij ervoor dat je een geloof- en volwaardig gesprekspartner bent voor jouw klanten/opdrachtgevers en collega’s? Een professional met impact? Iemand die prima in staat is om z’n projectvoorstellen overtuigend te brengen en deze tot resultaat weet te brengen? Zodat hij in z’n oplossingen niet alleen gelijk heeft, maar ook z’n gelijk haalt.

Voor wie bestemd?

Deze training is geschikt voor (technisch) consultants, specialisten, architecten, projectleiders, projectmanagers en (interim-) managers die informele invloed willen uitoefenen en het verschil willen maken.

De training ‘Adviseren met Impact’ legt een goede basis voor leiderschap in veranderingen, commerciële vaardigheden en is aanvullend op de Prince2 en IMPA Projectmanagement-trainingen.

Doelstelling

Deze training maakt je bewust van je eigen gedrag en houding in collegiale- en klantrelaties. Je scherpt essentiële sociaal communicatieve-, commerciele en procesvaardigheden van jezelf verder aan. Je weet jouw vakinhoudelijke kennis en ervaring productief om te zetten in een geaccepteerd resultaat bij de klant.

De doelstelling van deze training is om jou te stimuleren in je ontwikkeling tot een gerespecteerd, volwaardig gesprekspartner in veranderingen. Het gaat over oprecht en integer contact maken met klanten en collega(’s): een professional die beschikt over adviesvaardigheden en kan kiezen tussen de verschillende (oplossings-)strategieën. Een professional die weet zijn kennis en inzichten toe te passen al naar gelang de situatie.

Resultaten

Het positieve effect van de training is dat:

 • Je ‘proces’ bewustzijn is versterkt;
 •  Jouw vakkennis beter wordt benut;
 • Jouw aanbevelingen vaker worden geïmplementeerd;
 • Je meer als gelijkwaardig gesprekspartner optreedt in relatie tot klanten;
 • Je voorkomt dat met jouw adviezen niets gewonnen wordt;
 • Je bij jouw klanten commitment ontwikkelt;
 • Je steun krijgt van klanten;
 • Jouw invloed op klanten toeneemt;
 • Je een sterkere vertrouwensrelatie met klanten opbouwt;
  Jouw zelfvertrouwen toeneemt.

Competenties die aan bod komen zijn:

In deze training werk je met name aan de volgende competenties:

Doel- en resultaatgerichtheid, initiëren, pro-activiteit, beinvloeden, assertiviteit, communicatie, empathie, sensitiviteit, organisatie- en omgevingsbewustzijn, analyseren en diagnosticeren, congruentie in houding en gedrag, contact, vertrouwen en relateren, relaties opbouwen en onderhouden, authenticiteit, geloofwaardigheid, reflecteren, integriteit, commitment, verantwoordelijkheid en veer- en schakelkracht in samenwerking.

Opzet en werkwijze

Het accent van deze training ligt niet zozeer op de vakinhoud, maar wel op gedrag en houding: jouw overtuigingen en de procesmatige, sociaal-emotionele, communicatieve en commerciele vaardigheden voorafgaand of tijdens een (verbeter- of verander) project.

Jouw persoon zelf en praktijk zijn uitgangpunten voor deze training.

De programmering is flexibel in de tijd en wordt aangepast op het denk- en werkniveau van de deelnemers en de context waarin zij werken.

Intake
Twee weken voorafgaand aan het leertraject wordt op basis van het intakeformulier en tevens 0-meting, een intakegesprek gevoerd om jouw leerbehoeften en leerdoelen te inventariseren en te matchen met de training.

Uitvoering
Naast korte theoretische inleidingen, staat vooral het doen en ervaren centraal. In deze praktische training oefenen we diverse gespreksituaties en interacties, geïnspireerd op jouw praktijkcase en de rode draad adviescase. Het doen wordt afgewisseld met analyse, reflecties en feedback. Tijdens de oefeningen maken we gebruik van vragenlijsten, checklijsten en video-opnames ter bespreking.

Tijdens de training werken trainer(s) en deelnemers vanuit de volgende basishouding:

 • Wees oprecht in jouw contact met de ander;
 • Schenk in woorden en daden directe aandacht aan wat in elk stadium van het leer- en adviesproces gedaan moet worden: de kunst van het engageren!
 • Jij bent verantwoordelijk voor je eigen leerproces’ o.a. door het bijhouden van een persoonlijk logboek met reflecties en persoonlijke leer- en ontwikkelpunten. Daarin wordt tevens het formuleren van concrete verbeteracties voor jouw organisatie in opgenomen.

Terugkomdag
Het programma voor de terugkomdag wordt in samenspraak met deelnemers en opdrachtgever opgesteld. Deze dag is bedoeld ter opfrissing en integratie van het geleerde. De terugkomdag draagt bij aan het verankeren en het laten beklijven van het geleerde. Tevens wordt een nameting gedaan naar de leerresultaten en effecten in de praktijk.

Veelal wordt op deze dag praktijkcasuïstiek van de deelnemers behandeld en wordt kennis gemaakt met de toepassing van intervisiemethodieken. Tot slot word intervisiegroepen gevormd op vrijwillige basis die op periodieke basis bij elkaar komen. Dit kan ook parallel aan de training opgestart worden. 

Studiemateriaal

Voor aanvang van dit leertraject ontvangt de deelnemer een (digitale) cursusmapen komen we met interessante lees- en literatuurtips.

Praktische informatie

Deze training bieden we aan als maatwerk. Graag bespreken we met u de mogelijkheden qua inhoud, duur, opzet en organisatie en wat de financiele investering bedraagt. Bij meer dan 10 personen schakelen we graag een co-trainer in. U kunt hiervoor contact opnemen met sylvie@banningprojects.nl | T.06-24436370

Programmaleider en trainer

Drs. Sylvie D.M. Banning MMC CMC (1965)

Schermafbeelding 2016-04-06 om 14.35.02Mijn missie is: ‘mensen inspireren, het beste in henzelf laten ontdekken en dit in actie brengen. Dromen en ambities leren waarmaken. Bijdragen aan het succes van mens en organisatie’.
Als organisatieadviseur, projectleider, facilitator, trainer, personal en-teamcoach heb ik meer dan 20 jaar ervaring in het begeleiden en professionaliseren van teams en organisaties bij verander- en/of ontwikkel-opgaven in diverse branches. Ik werk vanuit de overtuiging dat mensen het verschil maken en dat mensen meer potentie hebben dan ze tot nu toe hebben laten zien. Ik geloof kortom in de ontwikkelbaarheid van de mens.

Tussen 1992 en 2002 werkte ik bij gerenommeerde management- en organisatieadviesbureaus, zoals Bestuursacademie Randstad, KPMG, P2 Projectmanagement en Ordina. Hier legde ik de basis voor mijn vak: het doelgericht bijdragen aan de ontwikkeling van professionals en (management)-teams in organisaties.

In 2002 richtte ik Banning Projects Leren, veranderen, creëren op. Het is een organisatieadvies- en trainingsbureau gericht op mens-, team- en organisatie-ontwikkeling.

Afgestudeerd ben ik in de Pedagogische en Andragogische wetenschappen, vakgroep Interdisciplinaire Onderwijskunde: leren in arbeidsorganisaties aan de Radboud Universiteit van Nijmegen en aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, faculteit Bedrijfs- en Economische wetenschappen, post-graduate opleiding Master of Management Consultant voor ervaren organisatieadviseurs (MMC).

Daarnaast heb ik me verder gespecialiseerd in de coaching en begeleidings-kunde van individuen in groepen/teams naar meer ‘productiviteit’. Opgeleid ben ik als NLP master-practioner bij het Instituut voor Eclectisch Psychologie (IEP) te Nijmegen, Transactionele Analyse (TA) en Systemisch werken, Maskermaker en Professionele begeleiding in organisaties (familie- en organisatie-opstellingen) bij Phoenix-opleidingen te Utrecht. Daarnaast  pas ik regelmatig de RET toe in leertrajecten. Ook ontwerp ik vanuit actuele wetenschappelijk onderbouwde breinkennis effectieve leer- en verandertrajecten (BCL professional, gecertificeerd door het BCL Instituut). Ik zet diverse ontwikkelingsinstrumentaria, zoals de DISC, MBTI, Human Synergistics (Individual-, Group- and Organizational Culture Styles Inventory).

Aangesloten heb ik me bij de Orde van Organisatieadviseurs (Ooa) en sta in het register van ‘Certified Management Consultants’ (CMC).

Training ‘Adviseren met Impact’
Thema’s waar we op ingaan zijn, o.a.:

Blok 1: Succesvol adviseren

Introductie: ‘Adviseren met Impact’ en succes in projecten;

2. Het adviestraject overview, o.a. de verschillende adviesfasen,  verschil doel- en resultaatgerichtheid, adviseren vooraf, tijdens en na een project; sturen op contract, inhoud, proces en relaties; schets van een adviesproces tijdens een verander- en/of verbetertraject, creatieprocessen en de rol en positie van contracteringen daarin;

3. Veranderen begint bij jezelf
Bewustwording: de werking van focus, percepties en paradigma’s, mens- en wereldbeelden, leer-, werk-, communicatie- voorkeurstijlen, bijv. DISC en/of LSI, breinkennis, veranderwerk via het uitlijnen op de zes logische niveaus, vooronderstellingen w.o. het lichaam geeft als eerste antwoord, wat kun je hiermee in je eigen praktijk?;

4. Omgaan met de klant/opdrachtgever
Hoe maak jij entree? Hoe bouw je een relatie met een klant/opdrachtgever bij de start van een opdracht? Ken je klant en je eigen kracht? Wat wil de klant? Welke verwachtingen zijn er en hoe manage je deze?

5. Oplossingsgericht en pro-actief handelen, Klantgerichtheid vs -vriendelijkheid?
Herkennen van ‘koop’ motieven en -signalen;

6. Oefenen van de ‘gespreksstructuur en proceswyber’ en specifieke communicatiebasics: afstemmen op jezelf en de ander (rapport), contact onderhouden en afbreken, luisteren, samenvatten, (door-)vragen; feedback geven en ontvangen, aanspreken op gedrag en resultaat.

Blok 2: Emotiemanagement,
grenzen stellen en voor jezelf opkomen op een assertieve wijze

7. Congruentie in verbaal- en non verbaal gedrag

8. Assertief reageren:
Verschil in agressief-, defensief- en assertief gedrag: bewust van de feiten, emoties, gevoelens, gedachten/overtuigingen, gevolgen, behoeften en wensen? Hoe jouw gewenste effect te bereiken?

9. Flexibel schakelen door te interveniëren op gevoel, inhoud, relatie en procedures;

10. Herkennen en omgaan met weerstand van jezelf en de ander,
o.a. toepassen van de Roos van Leary;

11. Verdieping hanteren weerstand.
Vijf afweermechanismen en hoe deze uit te dagen, jouw belemmerende en versterkende overtuigingen als bron voor effectief handelen; Onderscheid tussen Volwassen, Kind- en Ouderreacties, jouw levensscript,

12. Van dramadriehoek en patroonmatig handelen, naar de winnaarsdriekhoek;

13. Werken aan persoonlijk actieplan: next steps!

Blok 3: Jouw klant beinvloeden

14. Vervolg adviesproces en fasering.
Wat speelt er bij de klant? Van analyse, naar diagnose naar feedback, van plan naar actie en engagement en van implementatie naar afronding/voortbouwing;

15. Omgevingsmanagement en krachtenveldanalyse; jouw positie en rol, praktijkdilemma’s en opstellingen;

16. Hoe klantgericht en – vriendelijk bouw en onderhoud je een relatie met jouw klant/opdrachtgever tijdens en na afloop van een opdracht? Zie je kansen voor meerwerk en hoe ga je daar mee om?

17. Onderhandelen en conflicthantering; verschillende strategieën

18. Presentatievaardigheden effectief inzetten, Jouw inspiratievermogen, persoonlijke kwaliteiten, waarden en geloofwaardigheid, jouw ‘one minute talk’.

Blok 4: Adviseren in een team

19. Samenwerken: groepsdynamiek, leiderschap, teamrollen en teamontwikkeling;

20. Teamgame/simulatie in besluitvormingsprocessen;

21. Intervisie: reflecteren en leren van en met elkaar;

22. Integratiecase en presentatie.