Je hebt niets aan een ‘meewaaiende’ adviseur. Je zoekt juist tegenspraak of een kritische sparringpartner die samen met jou de blinde vlekken ontdekt en oplossingen vindt. Banning Projects helpt je bij het scherp krijgen van jouw vraagstelling en de gewenste resultaten.

Samen kijken we naar de urgentie en de kern van het vraagstuk. Wat en waarom is het een probleem of uitdaging? Wat is er aan de hand? Wat zijn de dilemma’s? Wat gaat goed en wat niet? Wat werkte wel en wat niet? Wat zijn de boven- en onderstromen in de organisatie, in jezelf en welke zijn er te onderkennen  in de samenleving? Wat is er dan nodig voor verandering? Interessant is de vraag:  Wat gebeurt er als we niets doen?

Naast vakmanschap is de persoon van de professional de sleutel voor succes. Banning Project gelooft in het investeren in de ontwikkeling van de mens. Dit gaat verder dan alleen de inhoud van het vak. Vele competenties zijn ontwikkelbaar. Zo ook het inzetten van ieders natuurlijke kracht en kwaliteiten, rekening houdende met de context.

Uw ondernemingsvisie is voor ons het uitgangspunt. Is de visie helder? Zijn de gewenste doelen en de gewenste resultaten duidelijk?

We begeleiden teams en directies regelmatig in het proces van visie- en identiteitsontwikkeling en faciliteren strategische dialoog sessies. Na de analyse- en diagnosefase creëren we met de opdrachtgever en betrokkenen een gemeenschappelijke beeld/visie op de gewenste verandering. De te kiezen aanpak kan verschillend zijn, bijvoorbeeld project-, procesmatig, interactief en/of improviserend zijn, maar ook intuïtief en het laten ontvouwende. We werken bottum-up en top-down afwisselend op organisatie, team of individueel niveau.

Maar telkens is de mens in haar of zijn context een bepalende factor in het kiezen van de aanpak en wat hierin nodig is.

De bedrijfskundige aspecten van de veranderopgave verbinden we met wat de directie en mensen beweegt, hun inspiratiebronnen, competenties, principes, waarden en ervaringen. Plezier in werken en dus ook in leren en veranderen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We vertalen dit in ontwikkel- en leertrajecten op maat. Professionals in staat stellen om te groeien en te ontwikkelen in de gewenste richting.

DOELGERICHTE LEER- EN VERANDERTRAJECTEN OP MAAT

Banning Projects gelooft in levenslang leren en groeien: de ontwikkel- en veranderbaarheid van mens en organisatie. Het empoweren van mensen.

Lees meer

Meestal gaat ontwikkeling als vanzelf, van nature en onbewust, een organisch rijpings- en ontwikkelingsproces, maar ook wanneer u zelf – bewust – doelen stelt en er op afgaat. Met vallen en opstaan. Echt leren, resulterend in  diepgaande veranderingen, gebeurt van binnenuit en alleen als het hoofd, hart, buik en handen geraakt zijn.

Blijven geloven in wie je bent en wat je wilt bereiken, maar altijd gecombineerd met realisme en nuchterheid. Die durf en creativiteit brengt je verder. Dat vraagt moed en lef. Echt durven leven = meervoud van lef.

Een goede kennisbasis, ervaringsgericht leren, action learning en positieve psychologische benadering is een belangrijke insteek in onze trajecten. Een veilig leer- en werkklimaat is dan een belangrijke voorwaarde voor leren en veranderen.

Banning Projects past bij het op maat ontwerpen van leer- en verandertrajecten bedrijfskundige, organisatiekundige, onderwijskundige, veranderkundige- en andragogische inzichten en actuele wetenschappelijke kennis uit de neuro-, leer- en ontwikkelingspsychologie toe. De concepten van Peter Senge e.a. over de Lerende Organisatie en de Positief Psychologische benadering is voor ons een uitgangspunt in de ontmoeting met mensen in organisaties. Deze benadering focust op de krachten en kwaliteiten waarover een mens en dus een team beschikt.

banning projects logo

DUURZAME HOUDING EN GEDRAGSVERANDERING: KIJKEN EN WERKEN OP VERSCHILLENDE BEWUSTZIJNS-LAGEN

Duurzame gedragsverandering is niet gemakkelijk te realiseren. Jezelf kennen is hierbij voorwaarde voor verandering en vraagt reflectievermogen en persoonlijk leiderschap.

Lees meer

Het onbewuste heeft grote invloed op ons dagelijks handelen. Ook al weten we dat we iets niet zouden moeten doen, we hebben toch de neiging om dat gedrag te vertonen. Jouw voorkeursstijl – overtuigingen en gedragspatronen (kernpatroon) – is zo sterk, dat het ons gedrag sterkt bepaalt. Dit kernpatroon kan belemmeren of helpen. Inzicht in hoe je gestuurd wordt door jouw versterkende en belemmerende overtuigingen is een begin voor diepgaande verandering en succes. Effectiever benutten van onze kwaliteiten en talenten.

Banning Projects stimuleert je het ‘onbekende gebied’ te betreden (uit de comfortzone stappen), zodat je nieuwe perspectieven kan ontdekken. Soms confronterend maar altijd met respect voor de persoon en/of team. Weerstand hoort erbij en is nodig om tot verandering te komen. Soms is er ‘pijn’ en ‘verwarring’,  een teken dat er een nieuw ‘gebied’ is of kan worden betreden. Ontvankelijkheid kan ontstaan en ruimte voor het ontdekken en toepassen van een nieuw denk- en handelingsrepertoire wordt urgent. Dit leidt dikwijls tot verrassende verbeteringen, innovaties en betere performance. Het goede behouden en het nieuwe omarmen. Reflectie- en zelfsturendvermogen is hierbij een belangrijke competentie. Doorzetten als het lastig wordt is een belangrijke kwaliteit in leren, zie de ‘learning curve van Bandura’.

Banning Projects werkt op verschillende niveaus en lagen in de mens en organisatie. De boven- en onderstromen. Het zichtbare en onzichtbare. Deze niveaus zijn grofweg af te bakenen als: omgeving, gedrag, competenties, overtuigingen, identiteit en spiritualiteit.

COMMUNICATIE EN VERANDERPROCESSEN

Succes behalen in veranderingsprocessen, hangt naast het kiezen van een passende aanpak, vaak af van de kwaliteit van de communicatie. Communiceren is vaak ingewikkeld, omdat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt.

Lees meer

We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze eigen behoeften en bedoelingen. We vullen vaak in voor de ander. Er ontstaat snel ruis en miscommunicatie.

Er zijn nu eenmaal heel verschillende type mensen en stijlen van gedrag: verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften, gedachten en emoties. Als we daar inzicht in krijgen, kunnen we elkaar beter begrijpen en daarmee de communicatie beter laten verlopen.

De psycholoog Daniel Goleman hanteert de volgende definitie van het begrip ‘Emotionele intelligentie”: het ‘bewust zijn van je eigen en andermans emoties, daartussen kunnen onderscheiden en je denken en handelen daar op aanpassen’.

Jouw persoonlijke stijl en zelfkennis bepaalt dus in grote mate hoe je handelt in bepaalde  situaties. Om jezelf en anderen beter te begrijpen, zetten wij regelmatig instrumenten in ter ondersteuning van organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Werkfilosofie en aanpak

AANPAK

Eclectisch

Banning Projects werkt en kiest uit verschillende methodieken en interventies in een begeleidingsproces, passend bij de persoon en situatie op dat moment. De designs van de leer- en ontwikkelingstrajecten zijn mede gebaseerd op actuele bedrijfs-, onderwijskundige, postief-, leerpsychologische en cognitief neuro- wetenschappelijke inzichten (brein en leren): op weg naar duurzame leer- en veranderresultaten. Ook als je meer gelooft in blendend, (e-), learning traject, dan ben je bij onze aan het goede adres. 

learning curve

Vragenlijsten houding en gedrag

Banning Projects maakt gebruik van ondersteunende vragenlijsten van Human Synergistics, en Q4profiles®/DISCprofielen om je inzicht te geven in jouw voorkeur-, interactie-, werk-, denk-, leer- en communicatiestijlen. Het maakt voorkeursgedrag en onderliggende behoeften van mensen en teams inzichtelijk en bespreekbaar. Het geeft aan hoe je de sterke kanten van een persoon en team het beste kunt aanspreken en beter naar voren kunt halen. Het helpt ook om inzicht te krijgen in de cultuur van de organisatie en waar veranderingen noodzakelijk zijn om te presteren.

Samenwerkingen en partnerships

Afhankelijk van het vraagstuk werkt Banning Projects op projectbasis samen met zelfstandige professionals/partners met aanvullende competenties en/of kwaliteiten. Op deze wijze spelen wij flexibel en resultaatgericht in op de uitdagingen van opdrachtgevers.

Trainingsacteurs

We hebben goede ervaringen in het werken met trainingsacteurs in sociaal-communicatieve vaardigheid- en managementtrainingen.

Accommodatie

Banning Projects hecht een groot belang aan een veilig sociaal werk- en leerklimaat en  locatie keuze, als extra impuls voor effectief leren.

Evaluatie

Tussentijds en na afloop evalueren we samen de opdracht: zijn de gewenste resultaten bereikt en is het proces naar tevredenheid verlopen.

Kwaliteit

Banning Projects werkt conform de gedragscode van de Orde van Organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) en de NVO2 (Nederlandse vereniging voor HRD professionals).

Daarnaast zijn we geaccrediteerd op diverse instrumenten, zoals de Q4profiles/DISC, LSI,OCI maar ook als Brein Centraal Leren Professional bij het BCL Instituut sinds 2009 en staat Sylvie geregistreerd als Certified Management Consultant (ICMC) bij de Orde van organisatiekundigen en -adviseurs (Ooa) sinds 2008.

Meer informatie? 

Stuur een mailtje naar info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

Inspiratiebronnen

Argyris, Bandura, Bateson, Berne, G. Bomers, M. Buber, L. de Caluwé, Chopra & Tanzi, Collins, Covey, Csikszentmihalyi, Dilts, Dweck, Drucker, Ellis, Erickson, Ghandi, Hellinger, Hersey & Blanchard, Jaworski, Jung, Kim & Mauborgne, Krisnamurti, Kotter, Laloux, F, B. Lievegoed, Marshall, A. Miller, D. Offman, E. & J. Pierrakos, Pralahad & Hamel, Romiszowsky, Scharmer, Seligman, Senge, Semler, Tolle, R. Quinn, B. Russel, Veenbaas e.a.

De positief waarderende benaderingen en de grote geestelijk en spirituele leiders van deze wereld, zoals Jezus, Budha, Dalai Lama, e.a. Maar ook de reformpedagogen uit begin 20ste eeuw: Dalton, Freinet, Boeke, Freire, Montessori, Rudolf Steiner.

Lees meer