Werkfilosofie en aanpak
Veranderen
U heeft niets aan een ‘meewaaiende’ adviseur. U zoekt juist tegenspraak of een kritische sparringpartner die samen met u de blinde vlekken ontdekt en oplossingen vindt. Banning Projects helpt u bij het scherp krijgen van uw vraagstelling en de gewenste resultaten.
Samen kijken we naar de urgentie en de kern van het vraagstuk. Wat en waarom is het een probleem of uitdaging? Wat is er aan de hand? Wat zijn de dilemma’s? Wat gaat goed en wat niet? Wat werkte wel en wat niet? Wat zijn de boven- en onderstromen in de organisatie, in uzelf en welke zijn er te onderkennen  in de samenleving? Wat is er dan nodig voor verandering? Interessant is de vraag:  Wat gebeurt er als we niets doen? 
Naast vakmanschap is de persoon van de professional de sleutel voor succes. Banning Project gelooft in het investeren in de ontwikkeling van de mens. Dit gaat verder dan alleen de inhoud van het vak. Vele competenties zijn ontwikkelbaar. Zo ook het inzetten van ieders natuurlijke kracht en kwaliteiten, rekening houdende met de context.

Uw ondernemingsvisie is voor ons het uitgangspunt. Is de visie helder? Zijn de gewenste doelen en de gewenste resultaten duidelijk?

We begeleiden teams en directies regelmatig in het proces van visie- en identiteitsontwikkeling en faciliteren strategische dialoog sessies. Na de analyse- en diagnosefase creëren we met de opdrachtgever en betrokkenen een gemeenschappelijke beeld/visie op de gewenste verandering. De te kiezen aanpak kan verschillend zijn, bijvoorbeeld project-, procesmatig, interactief en/of improviserend zijn, maar ook intuïtief en het laten ontvouwende. We werken bottum-up en top-down afwisselend op organisatie, team of individueel niveau.

Maar telkens is de mens in haar of zijn context een bepalende factor in het kiezen van de aanpak en wat hierin nodig is.

De bedrijfskundige aspecten van de veranderopgave verbinden we met wat de directie en mensen beweegt, hun inspiratiebronnen, competenties, principes, waarden en ervaringen. Plezier in werken en dus ook in leren en veranderen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. We vertalen dit in ontwikkel- en leertrajecten op maat. Professionals in staat stellen om te groeien en te ontwikkelen in de gewenste richting.

Doelgerichte leer- en verandertrajecten op maat

Banning Projects gelooft in levenslang leren en groeien: de ontwikkel- en veranderbaarheid van mens en organisatie. Het empoweren van mensen.

Meestal gaat ontwikkeling als vanzelf, van nature en onbewust, een organisch rijpings- en ontwikkelingsproces, maar ook wanneer u zelf – bewust – doelen stelt en er op afgaat. VBMet vallen en opstaan. Echt leren, resulterend in  diepgaande veranderingen, gebeurt van binnenuit en alleen als het hoofd, hart, buik en handen geraakt zijn.

Blijven geloven in wie u bent en wat u wilt bereiken, maar altijd gecombineerd met realisme en nuchterheid. Die durf en creativiteit brengt u verder. Dat vraagt moed en lef. Echt durven leven = meervoud van lef.

Een goede kennisbasis, ervaringsgericht leren, action learning en positieve psychologische benadering is een belangrijke insteek in onze trajecten. Een veilig leer- en werkklimaat is dan een belangrijke voorwaarde voor leren en veranderen.

Banning Projects past bij het op maat ontwerpen van leer- en verandertrajecten bedrijfskundige, organisatiekundige, onderwijskundige, veranderkundige- en andragogische inzichten en actuele wetenschappelijke kennis uit de neuro-, leer- en ontwikkelingspsychologie toe. De concepten van Peter Senge e.a. over de Lerende Organisatie en de Positief Psychologische benadering is voor ons een uitgangspunt in de ontmoeting met mensen in organisaties. Deze benadering focust op de krachten en kwaliteiten waarover een mens en dus een team beschikt.

Duurzame houding en gedragsverandering: kijken en werken op verschillende bewustzijns-lagen

Duurzame gedragsverandering is niet gemakkelijk te realiseren. Uzelf kennen is hierbij voorwaarde voor verandering en vraagt reflectievermogen en persoonlijk leiderschap. Het onbewuste heeft grote invloed op ons dagelijks handelen. Ook al weten we dat we iets niet zouden moeten doen, we hebben toch de neiging om dat gedrag te vertonen. Uw voorkeursstijl – overtuigingen en gedragspatronen (kernpatroon) – is zo sterk, dat het ons gedrag sterkt bepaalt. Dit kernpatroon kan belemmeren of helpen. Inzicht in hoe u gestuurd wordt door uw versterkende en belemmerende overtuigingen is een begin voor diepgaande verandering en succes. Effectiever benutten van onze kwaliteiten en talenten.

Banning Projects stimuleert u het ‘onbekende gebied’ te betreden (uit de comfortzone stappen), zodat dat u nieuwe perspectieven kan ontdekken. Soms confronterend maar Schermafdruk 2017-02-28 11.52.06altijd met respect voor de persoon en/of team. Weerstand hoort erbij en is nodig om tot verandering te komen. Soms is er ‘pijn’ en ‘verwarring’,  een teken dat er een nieuw ‘gebied’ is of kan worden betreden. Ontvankelijkheid kan ontstaan en ruimte voor het ontdekken en toepassen van een nieuw denk- en handelingsrepertoire wordt urgent. Dit leidt dikwijls tot verrassende verbeteringen, innovaties en betere performance. Het goede behouden en het nieuwe omarmen. Reflectie- en zelfsturendvermogen is hierbij een belangrijke competentie. Doorzetten als het lastig wordt is een belangrijke kwaliteit in leren, zie de ‘learning curve van Bandura’.

Banning Projects werkt op verschillende niveaus en lagen in de mens en organisatie. Deze niveaus zijn grofweg af te bakenen als: omgeving, gedrag, competenties, overtuigingen, identiteit en spiritualiteit.

Communicatie en veranderprocessen

Succes behalen in veranderingsprocessen, hangt naast het kiezen van een passende aanpak, vaak af van de kwaliteit van de communicatie. Communiceren is vaak ingewikkeld, omdat we niet weten wat de ander denkt, voelt of bedoelt. We interpreteren andermans gedrag vanuit ons eigen perspectief met onze eigen behoeften en bedoelingen. We vullen vaak in voor de ander. Er ontstaat snel ruis en miscommunicatie.

Er zijn nu eenmaal heel verschillende type mensen en stijlen van gedrag: verschillende manieren van doen en onderliggende behoeften, gedachten en emoties. Als we daar inzicht in krijgen, kunnen we elkaar beter begrijpen en daarmee de communicatie beter laten verlopen.

De psycholoog Daniel Goleman hanteert de volgende definitie van het begrip ‘Emotionele intelligentie”: het ‘bewust zijn van je eigen en andermans emoties, daartussen kunnen onderscheiden en je denken en handelen daar op aanpassen’.

Uw persoonlijke stijl en zelfkennis bepaalt dus in grote mate hoe u handelt in bepaalde  situaties. Om uzelf en anderen beter te begrijpen, zetten wij regelmatig instrumenten in ter ondersteuning van organisatie-, team- en persoonlijke ontwikkelingstrajecten.

Flourishing: positieve psychologische veranderbenaderingen 

In onze trajecten passen we eclectisch verschillende veranderbenaderingen en interventietechnieken toe, afhankelijk van de situatie en mens(en).

Flourishing, is een opvatting over ons welbevinden en optimale geestelijke gezondheid uit de positieve psychologie. Het is een theorie over welzijn waarbij de mens ‘tot bloei komt’: hij of zij heeft goede relaties, voelt zich tevreden, en doet wat hij of zij goed kan en nuttig vindt. Het is een jonge onderzoeksrichting die niet de nadruk legt op het verhelpen van klachten maar op het voorkomen ervan door te bouwen aan een beter leven.

Er zijn succesvolle onderzoeksuitkomsten van Neurologisch brein onderzoek ten aanzien van de ‘Positieve Psychologie en oplossingsgericht werken’ (Seligman, 2002 e.a.). Deze benadering is krachtgericht.  Het focust op de krachten en kwaliteiten waarover een mens beschikt. Het ontwikkelen van de natuurlijke krachtige punten in plaats van focussen op de ‘klachten en zwakten’. De werkende factoren in deze benadering zijn: Optimisme, Hoop, Vertrouwen in eigen effectiviteit, Zelfrespect, Positieve emoties, Dankbaarheid, Geluk, Flow en Veerkracht. De benadering werkt effectief en gezondheidsbevorderend.

Seligman onderkent 24 persoonlijke kwaliteiten (character strengths) die hij onderverdeelde in vijf domeinen. Deze heeft hij verder uitgewerkt en in een vragenlijst opgesteld.

  1. Wijsheid en kennis
  2. Moed
  3. Rechtvaardigheid
  4. Zelfbeheersing (self control, self efficacy, resilience (veerkracht))
  5. Transcendentie.

Uit onderzoek bleek dat er drie dingen nodig zijn om gelukkig te zijn.

  • de vrijheid om te kiezen: datgene wat bij je past  en wie je bent (Autonomie)
  • ons verbonden voelen met anderen (Betrokkenheid/Verbondenheid)
  • het idee dat we goed zijn in wat we doen (Competentie).

In onze coachingstrajecten werken we vanuit de persoonlijke sterken/kwaliteiten van de mens.

Daarnaast passen we methoden en technieken uit de NLP, TA, RET en Systemisch werken, Karakterstructuren en lichaamswerk toe.

> Transactionele Analyse (TA)

> Neuro Linquistisch Programmeren (NLP)

> Systemisch werken (familie- en organisatieopstellingen)

Rationeel Emotieve Training (RET)

Lichaamswerk en oefeningen uit de Mindfulness

Brein Centraal Leren.

Banning Projects past op eclectisch wijze, verschillende verandermethoden en technieken toe, passend bij de situatie en mens.
Vragenlijsten houding en gedrag

Banning Projects maakt gebruik van ondersteunende vragenlijsten van Human Synergistics, en Q4profiles®/DISCprofielen om u inzicht te geven in uw voorkeur-, interactie-, werk-, denk-, leer- en communicatiestijlen. Het maakt voorkeursgedrag en onderliggende behoeften van mensen en teams inzichtelijk en bespreekbaar. Het geeft aan hoe u de sterke kanten van een persoon en team het beste kunt aanspreken en beter naar voren kunt halen. Het helpt ook om inzicht te krijgen in de cultuur van de organisatie en waar veranderingen noodzakelijk zijn om te presteren.

Inspiratiebronnen

Argyris, Bandura, Bateson, Berne, G. Bomers, M. Buber, L. de Caluwé, Chopra & Tanzi, Collins, Covey, Csikszentmihalyi, Dilts, Dweck, Drucker, Ellis, Erickson, Ghandi, Hellinger, Hersey & Blanchard, Jaworski, Jung, Kim & Mauborgne, Krisnamurti, Kotter, Laloux, F, B. Lievegoed, Marshall, A. Miller, D. Offman, E. & J. Pierrakos, Pralahad & Hamel, Romiszowsky, Scharmer, Seligman, Senge, Semler, Tolle, R. Quinn, B. Russel, Veenbaas e.a.

De positief waarderende benaderingen en de grote geestelijk en spirituele leiders van deze wereld, zoals Jezus, Budha, Dalai Lama, e.a. Maar ook de reformpedagogen uit begin 20ste eeuw: Dalton, Freinet, Boeke, Freire, Montessori, Rudolf Steiner.

Diensten

Diensten