Missie, visie, kernwaarden en -kwaliteiten

U kiest bewust voor Banning Projects omdat het ‘klikt’. Dit kan zijn op de inhoud, aanpak en/of persoon. U wilt een persoonlijke, betrokken maar toch een nuchtere benadering. U houdt van ‘sparren’ en voor ‘tegenspraak’ staat u open. Gecharmeerd bent u juist van de breedte, diepte en ervaring die Banning Projects u kan bieden.

Missie 

Banning Projects wil mensen inspireren, het beste in zichzelf te laten ontdekken (‘ken uzelf’) en dit in actie brengen. Dromen en ambities leren waarmaken en neerzetten.

Doelen en ambitie

Banning Projects wil bijdragen aan de ontwikkeling van mens, team en organisatie door het versterken van het leer-, verander- en creërend vermogen. Dusdanig dat mensen op een gezonde wijze, autonomer, vrijer in verbinding met elkaar, slagvaardiger, creatiever, efficiënter, flexibeler en pro-actiever kunnen inspelen en anticiperen op continue veranderingen in onze maatschappij.

Banning Projects wil dit bereiken door te excelleren in het vormgeven, verzorgen en begeleiden van leer-, ontwikkel- en verandertrajecten in (project gedreven) profit en non-profitorganisaties ter ondersteuning van de gekozen visie, doelen en strategie. Dit doen we door middel van organisatie-advies, procesbegeleiding, opleiding en training, intervisie, (team-)coaching en projectleiding.

Eclectische aanpak

Banning Projects werkt en kiest uit verschillende methodieken en interventies in een begeleidingsproces, passend bij de persoon en situatie op dat moment en biedt leer- en verandertrajecten aan waarbij de deelnemers:

 • in een veilige werk- en leersetting kunnen experimenteren met houding en gedrag
 • worden aangesproken op hun potentieel, talenten, competenties, waarden en kwaliteiten en hierop voortbouwen
 • hun ontdekkings- en ondernemingszin versterken
 • te laten reflecteren op hun ervaringen,  idealen, doelen, bewust worden van de eigen betekenis- en zingeving aan het (werkend) leven en daarover in gesprek/dialoog gaan
 • (actuele) kennis aangeboden krijgen
 • te raken in hart, buik, hoofd en handen en dit weten te verbinden (flow)
 • inzicht te geven hoe wederzijds begrip en respect te vergroten tussen mensen en in teams, rekening houdende met de boven- en onderstromen die er zijn
 • in afstemming productiever samen leren werken met opdrachtgever en betrokkenen. Dit doen we in team-verband en individueel.

Banning Projects is succesvol als blijkt dat de gewenste (duurzame) resultaten dan wel effecten zijn bereikt, klanten terug blijven komen en nieuwe klanten aanhaken.

Kernwaarden

Naast voortdurend investeren in vakmanschap en eigen ontwikkeling werkt Banning Projects vanuit de kernwaarden:

 • integriteit en respect (betrouwbaar, oprecht, eerlijk, privacy respecteren, mensen in hun waarde laten, verschil mag er zijn en benut deze)
 • openheid en authenticiteit (transparantie: delen van behoeften, gedachten en gevoelens,  jezelf laten zien, creëert onderling vertrouwen, klanten weten wat ze aan Banning Projects hebben)
 • directheid (benoemen wat in het hier en nu gebeurt)
 • verbinding (in contact zijn met jezelf en de ander, niemand kan alles alleen, je hebt elkaar nodig om doelen te bereiken, meer en  aangescherpte oplossingsideeën door uitwisseling, bewustwording van de boven- en onderstromen in een systeem en deze productiever maken, daar waar de effectiviteit wordt belemmerd)
 • creativiteit (toeval, experimenteren, openheid, speelsheid en perspectiefwisselingen toelaten, ontdekken, durven laten ontvouwen)
 • werken met plezier (blij, speelse energie, flow, lef, zin hebben in de dingen die je (alleen of samen) doet)

Kerncompetenties

We zijn goed in bij opdrachten:

 • om vanuit jarenlange opgebouwde kennis, vaardigheden en ervaring diverse en brede vraagstukken te kunnen aanpakken vanuit bedrijfskundig, sociaal- en leerpsychologisch, onderwijskundig, projectmatig en veranderkundig perspectief
 • het ontwikkelen van didactisch verantwoorde leer- en ontwikkelingsprogramma’s op maat
 • flexibel interacties kunnen faciliteren
 • samenwerken, zien van de groepsdynamische processen en productief verbinden
 • mensen andere perspectieven laten zien en kweken van onderling begrip
 • doelgericht flexibel en creatief weten te schakelen in onverwachte situaties.

Trends

 

Overige trends in onze samenleving. Trends die onze leerprogramma’s mede bepalen en beïnvloeden.

Uitdagingen zoals: urbanisatie en de overgang naar duurzame energie, hybride organisatievormen, netwerksamenleving, oorlogen in de periferie van Europa, vluchtelingen/emigratie/migratie/integratie/assimilatie, (radicale) islamisering, ‘ontkerkelijking christendom’, klimaatverandering, (drink)watermanagement, bewustzijn en actiebereidheid om te streven naar duurzaamheid van ons milieu, voedsel- en waterproblematiek, de zin en onzin in de hypes rondom voedsel en e-nummers, vergrijzing, afhankelijkheid van internet, digitalisering, big data analytics/things, robotisering, ongelijkheid in de samenleving, verlies van historisch besef bij jongere generaties, polarisaties,  deeleconomie, hergebruik, flexibilisering arbeid versus vaste werkverbanden, verjuridisering, meer behoefte aan de menselijke maat en verbinding met moederaarde/de natuur, individualisering versus cohesie/verenigingen/verbindingen, hypes in festivals, meer zingeving en betekenisgeving van werk en leven, noodzaak tot levenslang leren en ontwikkelen, zelfsturing en -organisatie.

Nu anno 2023 zien we het hybride werken meer en meer als standaard, maar blijft aandacht voor het echte contact van belang voor oprechte verbinding en communicatie. De inval van Rusland op Oekraïne begin 2022 zet de wereld op scherp. De impact is groot, voelbaar en de afloop voorlopig niet bekend. 

Lente 2020: De anderhalve meter samenleving vanwege het Corona-virus heeft enorme impact op ons prive en werkend leven. Een anderhalve meter economie, meer thuiswerken (hybride) en online-ontmoetingen. De vertrouwde ‘handshake en hug’ in ons contact is verdwenen.

Missie en visie

sylvie banning bergen sneeuw op reis

Richting bepalen? “Perspectief kies je…”

op reis banning projects

Klik voor veranderbenaderingen

Partnerships

Afhankelijk van het vraagstuk werkt Banning Projects op projectbasis samen met zelfstandige professionals/partners met aanvullende competenties en/of kwaliteiten. Op deze wijze spelen wij flexibel en resultaatgericht in op de uitdagingen van opdrachtgevers.

Inspiratiebronnen

Argyris, Bandura, Bateson, Berne, G. Bomers, M. Buber, L. de Caluwé, Chopra & Tanzi, Collins, Covey, Csikszentmihalyi, Depak Chopra, Dilts, Dweck, Drucker, Ellis, Erickson, Ghandi,  Hellinger, Hersey & Blanchard,  Jaworski, Jung, Kim & Mauborgne, Krisnamurti, Kotter, B. Lievegoed, Marshall, A. Miller, E. & J. Pierrakos, Pralahad & Hamel, Romiszowsky, Scharmer, Seligman, Senge, Semler, Tolle, R. Quinn, B. Russel, Veenbaas e.a. De positief waarderende benaderingen en de grote geestelijk en spirituele leiders van deze wereld,  zoals Jezus, Budha, Dalai Lama, e.a. Maar ook de reformpedagogen uit begin 20ste eeuw: Dalton, Freinet, Boeke, Freire, Montessori, Rudolf Steiner.

“Mens sana in corpore sano”

“Een gezonde geest in een gezond lichaam”