Personal coaching & sparring

‘Next step’

Je ervaart de laatste tijd strubbelingen in je werk. Je hebt een aantal lastige dilemma’s en twijfels. Je zoekt richting maar weet niet waar je nou precies moet zoeken. Je bent moe (energie-lek?). Je blijft in je eigen kringetje ronddraaien. Eigenlijk zoek je iemand die jou kan helpen met jouw werkgerelateerde en/of persoonlijke vragen. Iemand die jouw gerichte persoonlijke aandacht geeft en je ‘vastpakt’. Je wilt buiten je eigen kaders kijken en reflecteren op jouw professionele, persoonlijke, loopbaan- en/of business ontwikkelingsvraagstukken? Kortom, je zoekt een coach of mentor die met persoonsgerichte, doelgerichte coaching jouw kan helpen om samen professioneel jouw vragen te onderzoeken en passende antwoorden te vinden.

Sylvie Banning coacht (project-)managers en professionals op het snijvlak van persoonlijke, professionele en organisatievraagstukken met als doel effectiever, autonomer en vrijer te kunnen denken en handelen en doet dit vanuit jarenlange ervaring in (team-)coaching en organisatieontwikkelingswerk.

Wist je dat effectief management en persoonlijke gezondheid verband houdt individuele mentale processen en denkstijlen? De manier waarop wij over dingen denken en voelen en wat wij belangrijk vinden (onze waarden), maar ook onze psychologische en zielsbehoeften zijn van invloed op ons gedrag, onze managementstijl, onze effectiviteit, ons stressniveau en dus ons welzijn.

De coachfasen

We onderscheiden drie fasen in een coachingstraject:
Intake, uitvoering en evaluatie.

1. Intake/contractering

In de intakefase bespreken we jouw vragen en spelende thema’s. Daarna bepalen we samen aan welke specifieke doelen je wilt werken. Op basis van dit eerste vrijblijvende intakegesprek offreren wij je een coachingstraject en maken vervolgafspraken: het coachcontract.

Als het om werk-gerelateerde coaching gaat, wordt ook met jouw leidinggevende afspraken gemaakt over de doelen, proces en de te bereiken resultaten. Regelmatig werken we op basis van resultaten uit een persoonlikheidsonderzoek of ontwikkelingsassessment. Desgewenst organiseren we dit voorafgaand het coachingstraject.

2. Coaching in uitvoering

Door middel van gesprekken, oefeningen en feedback wordt je bewust gemaakt van jouw gedrags- en denkpatronen. Hierbij gaan wij ervan uit dat het onbewuste net zo belangrijk is als het bewuste. Van ons gedrag is het meeste onbewust (onze blinde vlek). Daarom richten we ons in eerste instantie op wat we al wel weten over onszelf, wat anderen weten of zien en wat we willen veranderen.

Oplossingsgericht, via kleine stappen en concrete veranderingen in houding en zichtbaar gedrag, bereiken we resultaten. Niet alleen de bovenstromen (feiten en acties), maar ook de onderstromen (behoeften, gevoelens, gedachten, intuïties) betrekken we hierbij.

Wij kijken naar jouw talenten, kwaliteiten, voorkeuren, aanleg, passies, drijfveren, dromen, bezieling en inspiratiebronnen. Hierbij spreken wij ook jouw intuïtie en verbeeldingskracht aan. Samen ontdekken we jouw eerste subtiele bewegingen, overlevingsstrategieën, afweermechanismen, levensscripts, kernpatronen, waarden, normen en overtuigingen en de wijze waarop je jouw plek inneemt. Zo sporen en heffen wij de belemmeringen op. Bewust worden van je dieperliggende behoeften, verlangens en gemis, voelen, denken en doen. Terugkeren naar wie je bent op weg naar wie je wilt zijn. Zo kun je je effectiever verhouden tot jouw omgeving, zonder jezelf te verliezen.

3. Tussentijdse evaluatie en natraject (zijn de doelen en resultaten bereikt?)

Tussentijds stemmen we regelmatig met elkaar af of we nog op de goede koers liggen en hoe het de afgelopen periode is gegaan.

Na afloop van het coachingstraject evalueren we het proces, de inzichten en stellen we vast  welke objectief waarneembare gedrags- en houdingsveranderingen zijn bereikt en wat de vervolg ontwikkelingsstappen kunnen zijn.

Duur

Afhankelijk van de coachingsvraag beslaat een coachingstraject minimaal uit twee bijeenkomsten van circa een uur.

Onze uitgangspunten voor coaching:

1. Coaching is niet vrijblijvend

Er is een duidelijke werkvraag. Coaching is altijd doel- en/of resultaatgericht. Op basis van uw werkvragen ontdekken we samen uw gewenste ontwikkelingsresultaat, spelende dynamieken en uw opties voor houding- en gedragsverandering.

2. Je commit je aan jouw gewenste ontwikkelingsresultaat en gaat daar ook echt voor.

Je neemt coaching aan, ook als dit soms pijnlijk is. Je bent daarbij bereid om echt naar binnen jezelf te gaan en jouw antwoorden te zoeken.

3. Je gelooft in ontwikkeling en groei van mensen.

Mensen kunnen meer dan ze zichzelf bewust zijn. Je staat open om te groeien en rijker te worden als mens én  als professional. Echt leren vraagt je weerstand te herkennen en daarmee willen werken. Je kracht effectiever aanwenden in plaats van jezelf te ontkrachten.

Lees meer

4. De coach helpt je bij het anders kijken naar jouw werkelijkheid en buiten de kaders te treden.

Samen met de coach ontdek je de onderliggende spelende thema’s en ‘taaie’ ineffectieve patronen in denken en handelen en terugkerende dynamieken. We vragen, spiegelen, brainstormen en dagen uit, delen gedachten en gevoelens, confronteren je met jouw denkbeelden, innerlijke bewegingen en zichtbare patronen, brengen modellen en theorieën. Kortom, we laten je andere perspectieven zien en ervaren dan je gewoonlijk zelf doet. Je ontdekt nieuwe gedragsopties en leert er mee te experimenteren. Zo ontdekt je je eigen pad.

5. De coach is daarbij niet de ‘betweter’ die zegt wat goed of slecht voor u is.

Nee dat bepaal je zelf. De coach helpt je door vragen en oefeningen  jouw eigen bewuste en onbewuste patronen (wegen) door het landschap te onderzoeken en te ontdekken en een nieuw perspectief te kiezen. Zijn jouw gekozen ‘weggetjes’ nog steeds de effectiefste?

6. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw gedachten, gevoelens, keuzes en gedragingen vanuit jouw eigen autonomie.

7. Het lichaam geeft als eerste antwoord

Soms zijn gesprekken niet het juiste middel. Met de inzet van creatieve werkvormen geïnspireerd vanuit de beeldende kunsten, sport en muziek, maar ook via lichaams- en stilte werk met oefeningen uit de Aikido, Yoga, Reiki, Meditatie en Mindfulness, ontdek je meer over je zelf.

Walk your talk: indien gewenst coachen we je graag al wandelend in de natuur.

Horsewhispering: Een andere dikwijls effectieve werkvorm is werken met dieren, zoals paarden en honden. Hoe maak jij contact en communiceer je? Een hond of paard reageert direct op jouw communicatie en lichaamsenergie.

Je leert ontdekken wanneer een dier bereid is in de ontmoeting het leiderschap af te staan. Je leert bewust te zijn van je eigen emoties en gedachten. Ook leer je hoe je met je lichaam kunt communiceren en het belang van duidelijk en congruent te zijn met wat je echt wilt. Het dier  geeft u feedback over jouw geloofwaardigheid en leiderschap.

Meer weten: contact info@banningprojects.nl of bel 06 24436370.

‘‘You can tell a man’s character by the choices he makes under pressure”

– Churchill

Praktijkvragen
 • Ik cijfer mezelf te veel weg en ben te laat met reageren. Hoe beïnvloed ik effectiever mijn opdrachtgever en collega’s en manage ik de verwachtingen en mijn eigen behoeften?’
 • ‘Hoe kan ik beter omgaan met politieke belangen en verborgen agenda’s die er spelen in en rondom mijn project?’
 • ‘Hoe hou ik beter balans tussen privé en werk?
  Hoe maak ik hierin effectievere en voor mij gezondere keuzes?’
 • ‘Doe ik wat ik wil en wil ik nog wat ik doe? Meer zijn en minder doen. Wat betekent dit in mijn leven?’
 • ‘Hoe kan ik me verder ontwikkelen in mijn werk? Klopt mijn zelfbeeld wel?’
 • ‘Wat doe ik telkens toch? De communicatie blokkeert tussen mij en mijn collega’s? Hoe hou ik verbinding? 
 • ‘Hoe zet ik mijn passiviteit, negativiteit, doelloosheid en gebrek aan energie om in doelgerichte activiteit, positiviteit en gedrevenheid?’
 • Hoe ga ik om met de toe nemende werkdruk en mijn neiging tot perfectionisme?
 • ‘Als leidinggevende ervaar ik veel dilemma’s: hoe kom ik uit al die spagaten?’ Hoe kan ik beter bij mezelf blijven, zodra het spannend wordt en ik me onder druk voel gezet?
 • Hoe weet ik als leidinggevende wat het beste is? Sturen of laten? Motiveren of confronteren? Betrokkenheid tonen of op afstand blijven? Wil ik wel een pitbull zijn? Kan het anders? Hoe haal ik het maximale uit mezelf en anderen? Hoe creëer ik een veilig en productief werkklimaat?
 • ‘Doe ik wel het juiste werk? Ik maak steeds meer fouten..het gaat moeizamer…’
 • Wie ben ik? Wat wil en kan ik nou echt? Wat wil ik dan nog versterken danwel ontwikkelen? Welke stappen kan en wil ik dan zetten?’
 • ‘Hoe hou ik oog voor mijn relaties en omgeving zonder mijn resultaatgerichtheid te verliezen? Hoe manage ik met meer resultaat en tevredenheid van ieder mijn team?
 • ‘Wat is mijn impact op anderen?

Benadering en achtergrond

Banning Projects hangt niet één specifieke school aan, maar maakt gebruik van diverse coachingsbenaderingen die nodig zijn om de cliënt een ontwikkelingstap verder te brengen. We werken eclectisch vanuit humanistische, gedrags-, cognitieve, leerpsychologische en oosterse stromingen. De positieve psychologie is voor ons de basis: het geloof in de ontwikkelbaarheid van mensen en uitgaan van de kracht in ieder mens.

LEES MEER

op reis banning projects

Veranderbenaderingen