Systemisch werken: een aanvullend veranderperspectief!

Wil je jouw werk- of persoonlijke vraag eens op een andere bewustzijnslaag benaderen zonder langdurige analyses? Banning Projects organiseert regelmatig, korte bijeenkomsten voor professionals die werkgerelateerde of persoonlijke vragen op een systemische wijze willen onderzoeken. Bel gerust voor meer informatie.

Hieronder lees je enkele voorbeelden van vraagstukken die Banning Projects begeleidde:

 • Projectbelangen van stakeholders zijn onduidelijk
 • Slechte samenwerking en onderlinge conflicten
 • Initiatieven die keer op keer niet werken

 • Op de stoel van het management gaan zitten

 • Geen verantwoordelijkheid nemen

 • Groot verloop van medewerkers

 • Onverklaarbaar hoog ziekteverzuim

 • Geen saamhorigheid: coalitievorming, jij en zij denken

 • Ontevreden en ongemotiveerde werknemers

 • Fusie en het oprichten van een organisatie

 • Marketing-, en positioneringsvraagstukken

 • Overbelasting van een afdeling en personen

 • Loopbaanvragen

 • Bedrijfsoverdracht issues

 • Gebrek aan visie en sturing: bijvoorbeeld geen leiderschap en besluitvaardigheid

 • Vacature vervulling

 • Omzetverlies

Wat is een organisatieopstelling?

Vanzelfsprekend helpen werk- en levenservaringen en bepaalde expertise bij bovenstaande uitdagingen.Tegelijkertijd biedt een benadering met familie- en/of organisatieopstellingen een nieuw perspectief. Een benadering die op een diepere laag werkt, voorbij de ratio, woorden en analyse. Een intuïtieve onbewuste laag die nieuwe inzichten en daarmee nieuwe duurzame oplossingen aanreikt.

Inzichten die bij een opstelling aan bod komen, gaan dieper dan het operationele niveau. Het kan dan gaan over de (onbewuste) teamordening, de plek/positie van het individu en de verborgen dynamieken in het systeem. Deze kunnen het functioneren van een organisatie, team(s) of personen belemmeren, maar ook versterken.

 

De filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855): “Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.

 

Organisatie- en familieopstellingen
Metamorphose, M.J.C. Rake, 2015.

Veranderinstrument

Systemisch werken, ofwel organisatie- en familieopstellingen genoemd, is een sterk energetisch, visualisatie-, diagnose-, scenario-, ontwerp- en veranderinstrument. De eerder verscholen gelegen patronen en (onbewuste)oplossingsrichtingen ontvouwen zich en worden zichtbaar. Het is een oordeelloze geschikte manier om bijvoorbeeld bovenstaande praktijkuitdagingen te onderzoeken. En vaak met verrassende resultaten en inzichten, zo leert onze praktijk.

Hoe werkt een organisatieopstelling?

Systemisch werken gaat over de veelal onbewust en verborgen werkende mechanismen en dynamieken in systemen. Deze dynamieken hebben te maken met de spelende ‘wetten’ in een systeem. De organisatie, een afdeling, functies of taakgebieden zien we als een systeem. Door dit systeem letterlijk in de ruimte neer te zetten (ofwel: op te stellen) worden de ordeningen, (ver-)bindingen en relaties helder en zichtbaar. We noemen dit ‘systemisch werken’ of ‘organisatie-opstellingen’.

Bert Hellinger, die deze benadering  heeft ontwikkeld, spreekt hier van ‘het wetende veld’. Zo kan naar het grotere geheel gekeken worden. Zichtbaar wordt waar de energie in de organisatie onvoldoende stroomt en waar de diepe wortels van het optredende probleem hun oorsprong vinden.

 

Lees verder >

DE INBRENG VAN EEN VRAAG

De inbreng van een vraag

De cliënt brengt zijn vraag in en licht deze vraag nader toe. De begeleider nodigt de cliënt vervolgens uit om met behulp van de aanwezige ‘representanten’ of ‘stand-ins’, een opstelling neer te zetten. De representanten nemen vanuit de plek die ze in de ruimte krijgen de energie en de gevoelens van datgene van wie of wat ze vertegenwoordigen waar. Terwijl deze representanten in principe niets weten over de betreffende personen en situatie.

De begeleider zorgt voor de interventies die nodig zijn om de energiestroom binnen de organisatie weer op gang te brengen. Het herstel van de energiestroom brengt veranderingen teweeg die een positief diepgaand effect kunnen hebben op de onderlinge relaties en interacties binnen de organisatie.

Nb. Systemisch werken is geen vervanging voor andere werkwijzen, maar heeft een integrerende werking van de kennis en kunde die de client (on)bewust al heeft.

ACHTERGROND SYSTEMISCH WERKEN

Achtergrond Systemisch werken

Organisatieopstellingen zijn voortgekomen uit de familieopstellingen, die door Bert Hellinger zijn ontwikkeld. Een familie wordt door hem aangeduid als een ‘systeem’, bestaande uit kleine onderdelen en die als geheel samenwerkt.

Vanuit het werken met familieopstellingen ontstond gaandeweg het besef dat ook organisaties en bedrijven beschouwd kunnen worden als een systeem. Binnen organisaties en bedrijven kunnen dynamieken en verstrikkingen bestaan, die het optimaal functioneren van individuele leden en van het systeem als geheel kunnen verstoren.

De eerste organisatieopstellingen dateren van 1995. Sindsdien hebben vele organisaties en bedrijven baat gehad bij een organisatieopstelling, doordat in één oogopslag zichtbaar werd waar de spanning en verstoorde verhoudingen binnen de organisatie vandaan kwamen.

FAMILIEOPSTELLING: ONS LIEFDESSYSTEEM

 

De filosoof Søren Kierkegaard (1813-1855): “Het leven kan slechts achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.

 

Familieopstelling: ons liefdessysteem

Ons leven kent van jongs af aan vele systemen. Wij mensen komen voort uit onze huizen van herkomst: de familiesystemen van onze vader en moeder en de verbinding tussen die systemen. Wij groeien op en ontwikkelen ons in systemen met onze opvoeders, onze schoolklas, een team, een vereniging en weer later werken wij in systemen, zoals in organisaties. Wij leren en ontwikkelen ons binnen die systemische context. Ieder van deze levenssystemen heeft een eigen dynamisch krachtenveld, een zielsstroom die ons op een diep en vaak onbewust niveau beweegt.

In onze systeemdynamieken van herkomst gelden andere ordeningen en wetten dan op het individueel psychologische niveau. Wanneer problemen van individuen, groepen en organisaties hun oorsprong vinden op dit systemisch niveau, zijn interventies op psychologisch niveau niet toereikend en soms zelfs demotiverend en frustrerend.

Immers, waar de oorsprong van de vragen, problemen en belemmeringen van de cliënt liggen in het systemische krachtenveld van herkomst, blijft het gewenste psychologische effect ondanks de inspanningen om aan persoonlijke vraagstukken te werken uit.

De oorsprong van het systemisch werken ligt bij de systemische familietherapie van Bert Hellinger. Systemisch werken heeft tot doel de verborgen belemmeringen zichtbaar te maken.

Iedereen heeft een plek in het systeem, er is sprake van een ordening. Het op diep niveau leren kennen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft ruimte voor acceptatie en zingeving. De cirkel is rond, de verbinding tot stand gebracht. Bron: Phoenix-opleidingen

Je wilt jouw vraagstuk eens onderzoeken op een andere wijze dan analyseren? Wij organiseren en begeleiden graag voor jou een organisatie- dan wel familieopstelling. Bel 06 24436370 of mail naar info@banningprojects.nl.

Bijeenkomsten

Heb je een persoonlijk of werkgerelateerd vraagstuk of wil je een bijeenkomst bijwonen, meld je aan via info@banningprojects.nl.

Locatie

De locatie is in of nabij het centrum van Utrecht of naar keuze elders.

Werkwijze

Vooraf een opstelling starten we met een korte kennismaking en korte oriëntatie op jouw vraag: het persoonlijk intakegesprek. Vervolgens kijken we wanneer we de opstelling met je kunnen inplannen. Banning Projects nodigt de benodigde representanten uit en volgt de uitnodigingen voor de opstelling op een locatie. Afhankelijk van jouw wens zijn aanvullende coachingsgesprekken mogelijk.

Voor collega adviseurs / coaches

Ook voor psychologen, adviseurs en coaches die hun coachées eens uit het hoofd willen halen. Je bent van harte welkom samen met jouw cliënt/coaché.

Begeleiding

Sinds 2010 begeleidt Banning Projects opstellingen voor professionals met persoonlijke en werk gerelateerde vragen. Onze begeleiders zijn intensief geschoold in procesbegeleidingswerk, zoals in de NLP, TA en het Systemisch Werken, Maskermaker en Lichaamswerk, Professionele Begeleiding van Organisaties (PBO) door Phoenix Opleidingen te Utrecht, Bert Hellinger Instituut en het IEP.  Banning Projects houdt het vakmanschap bij door actief te participeren in o.a. super- en intervisiebijeenkomsten en het volgen van verdiepingstraningen.

Artikel in het FD over organisatieopstelling